This Is Elton

This is Eclectic Exciting Elton

Elton Jhon 00a
ELTON | BLACK DEEP
Elton 705
ELTON | RED DARK HAVANA
Elton 874
ELTON | LIGHT TORMALINA
Elton f18
ELTON | MALACHITE AND AMBER

Shapes & Colors That Make You Feel

“Fame attracts lunatics.”
Cit. Sir ELTON JHON